Tema :

Kedinamikan Pelaksanaan Syariah Kontemporari

Sub tema

  1. Fiqh dan Usul
  2. Maqasid dan Siasah Syar'iyyah
  3. Perbankan Islam dan Takaful
  4. Kewangan Islam Kontemporari
  5. Ekonomi Filantropi
  6. Undang-Undang dan Perundangan Islam
  7. Industri dan Perkhidmatan Halal
  8. Sains, Teknologi, Vaksin dan Produk Halal