• Semua kertas kerja lengkap akan diterbitkan sebagai e-Prosiding.
  • Artikel terpilih akan dipertimbangkan untuk penerbitan dalam jurnal berindeks, tertakluk kepada proses pewasitan jurnal berkenaan.
  • Segala kos tambahan ditanggung penulis.
  • Kertas-kertas terpilih akan dipertimbangkan untuk penerbitan di Islāmiyyāt: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam (http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/index) dan Jurnal Undang-undang Islam Kontemporari (http://www.ukm.my/jcil/), Tertakluk kepada proses semakan dan kos tambahan